Owner Name:

Blyshchyk Vasyl

Address:

NATALIYA BLYSHCHYK 5800 MADISON AVE U1 SACRAMENTO CA 95841

Id Source Property Id Number Name Reported Owner Address Type Of Property Cash Reported Reported By Shares Reported Name Of Security Reported
30298861 INT 964882074 BLYSHCHYK VASYL NATALIYA BLYSHCHYK 5800 MADISON AVE U1 SACRAMENTO CA 95841 Premium Refund $ 30.52 PROGRESSIVE WEST INSURANCE COM